en
Archebu ystafell
Archebu bwrdd
Bwydlen

Telerau ac amodau archebu

Dyma’r telerau a’r amodau sy’n berthnasol pan fyddwch yn archebu llety gyda ni, p’un a ydych yn defnyddio gwasanaeth archebu ar-lein neu drwy e-bost neu dros y ffôn.

Archebu a Thalu

 • Mae angen manylion cerdyn talu arnom pan fyddwch yn archebu er mwyn sicrhau eich archeb (Visa, MasterCard neu Amex).
 • Cymerir y taliad am eich llety pan fyddwch yn gadael.
 • Bydd gofyn i westeion sy’n talu gydag arian parod ddangos llun adnabod.
 • Nid yw Tŷ Sandy Mount yn derbyn sieciau.
 • Gallai gyfraddau newid yn ôl y tymor.
 • Mae’r holl gyfraddau’n cynnwys TAW ar y gyfradd gyfredol.

Canslo a thaliadau

 • Os byddwch yn canslo archeb, ceidw Tŷ Sandy Mount yr hawl i osod taliadau canslo yn unol â’r isod:
 • Codir tâl o 100% o dâl yr ystafell am y noson gyntaf am ganslo o fewn 48 awr i’r diwrnod cyrraedd.
 • Dylid rhoi gwybod i’r asiant archebu neu ar y wefan yr archebwyd trwyddi am unrhyw ganslo neu newidiadau. Os ydych wedi archebu’n uniongyrchol gyda Tŷ Sandy Mount, cysylltwch â ni ar 01407 253102 neu info@sandymounthouse.co.uk a byddwn yn gwneud ein gorau i gwrdd â’ch gofynion yn amodol ar y taliadau canslo uchod.
 • Os na fyddwch yn cyrraedd, rhoddir cost aros y noson gyntaf ar eich cerdyn credyd / debyd a ddefnyddir i warantu’ch archeb. Ni chodir tâl am unrhyw nosweithiau wedi hynny a chaiff yr archeb ei chanslo.

Cyrraedd a gadael y gwesty

 • Cewch gofrestru ar gyfer eich ystafell rhwng 3pm a 10pm, a rhaid i chi adael yr ystafell erbyn 11am ar fore olaf eich arhosiad.
 • Os ydych yn disgwyl y byddwch yn cyrraedd yn hwyr iawn gyda’r nos, rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn wneud trefniadau priodol.
 • Ni all Tŷ Sandy Mount storio paciau gwesteion.

Llety

 • Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw le ar ein safle. Gellir defnyddio’r teras awyr agored i anweddu.
 • Cadwn yr hawl i godi ffi ysmygu ar unrhyw westeion sydd wedi bod yn ysmygu yn un o’n hystafelloedd gwely. Bydd y ffi’n talu’r gost glanhau ychwanegol ac am golli unrhyw fusnes os na ellir defnyddio ystafell oherwydd arogl mwg.
 • Os bydd unrhyw ddifrod neu golled i gynnwys eich ystafell, gan gynnwys staeniau i unrhyw un o’r dodrefn meddal, y carpedi a’r rygiau, cadwn yr hawl i roi cost lawn atgyweirio / glanhau’r cyfryw eitem(au) ar y cerdyn credyd neu ddebyd a ddefnyddir gennych i archebu eich llety neu, os nad yw hynny’n bosib, gost prynu’r eitem(au) yn newydd.
 • Os oes angen defnyddio un o’n cotiau teithio arnoch, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn archebu lle, fel arall, oherwydd y galw gan westeion eraill, ni allwn warantu bod cot ar gael.
 • Darperir dillad gwely a thywelion. Pe caent eu symud o’r gwesty, ynghyd â gynau / pethau ymolchi, cadwn yr hawl i roi cost prynu’r cyfryw eitem(au) ar y cerdyn credyd neu ddebyd a ddefnyddir i archebu’ch llety.
 • Ni all Tŷ Sandy Mount dderbyn cyfrifoldeb am eich eiddo ac ni fydd yn atebol am unrhyw golli eiddo a ddygir i’r gwesty neu a gaiff ei adael ar ôl nac am unrhyw ddifrod iddynt.

Anifeiliaid anwes

 • Mae gennym nifer o ystafelloedd cŵn-gyfeillgar ar gael. Mae’n dibynnu a yw’r rhain yn wag a rhaid eu harchebu’n uniongyrchol â Tŷ Sandy Mount cyn cyrraedd.
 • Dim mwy na dau gi (maint canolig) fesul ystafell.
 • Rhaid i westeion roi gwybod a ydynt yn dod â chŵn cyn cyrraedd.
 • Codir am bob ci fesul noson.
 • Ni fydd y glanhawyr yn glanhau’r ystafell os bydd ci yno ar ei ben ei hun.
 • Ni chaniateir cŵn yn y bwyty, ar y decin yn y cefn nac yn yr ardd.
 • Caniateir cŵn yn y bar a’r teras blaen.
 • Mae perchnogion yn gyfrifol am lanhau ar ôl eu ci.
 • Rhaid i gŵn fod ar dennyn pan fyddant mewn mannau cyhoeddus.

Parcio ceir

 • Ar gyfer llwytho a dadlwytho bagiau a gwesteion yn unig y mae’r lle parcio ar ochr chwith y gwesty. Mae gennym faes parcio preifat yn rhad ac am ddim gerllaw, a gallwn eich cyfeirio ato pan gyrhaeddwch neu mae maes parcio talu ac arddangos gyferbyn â Tŷ Sandy Mount wrth ochr Neuadd y Pentref. Nid yw Tŷ Sandy Mount yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli cerbydau na’u cynnwys nac am unrhyw ddifrod iddynt.
 • Nid yw Tŷ Sandy Mount yn atebol am ad-dalu unrhyw daliadau parcio a godir yn ystod eich arhosiad.

Atebolrwydd

 • Nid yw Tŷ Sandy Mount yn derbyn atebolrwydd am golli unrhyw wrthrych, offer, dodrefn, stoc nac unrhyw eiddo arall a ddygir i’r adeilad gan y Gwestai neu bersonau a awdurdodwyd gan y Gwestai nac am unrhyw ddifrod iddynt.
 • Caiff eiddo ei storio yn y gwesty am dri mis cyn cael gwared ag o. Cysylltwch â ni’n uniongyrchol cyn gynted ag y bo modd i roi gwybod am unrhyw eitemau sydd ar goll. Gellir ailgodi am unrhyw gostau postio.
 • Nid yw’r Cytundeb hwn yn cael effaith ar unrhyw hawliau a allai fod gan y Gwestai dan Ddeddf Perchnogion Gwestai 1956, lle mae’r weithred hon yn berthnasol iddi.

Bywyd y pentref

 • Mae Rhosneigr yn bentref tawel a byddem yn gofyn i bob un o’n gwesteion barchu’n cymdogion, yn enwedig yn hwyr yn y nos.

Force majeure

Ni fydd Tŷ Sandy Mount yn torri’r Cytundeb archebu os na fydd yn darparu’r gwasanaethau dan y Cytundeb hwn oherwydd yr amgylchiadau a ganlyn:

 • Gweithwyr y cwmni’n gweithredu’n ddiwydiannol
 • Staff un o gyflenwyr y cwmni’n gweithredu’n ddiwydiannol
 • Tân, mellt, ffrwydrad, terfysgoedd, cyffro sifil, niwed maleisus, tywydd eithafol, storm, llifogydd, pibellau’n byrstio, daeargryn, terfysgaeth a’r gwesty’n cael ei ddifrodi neu ei ddinistrio.
 • Peiriannau’n torri, neu fethiant i gyflenwi’r gwesty â nwy, trydan, dŵr ac yn y blaen, a hynny’r tu allan i reolaeth y cwmni.

Os ydych wedi archebu trwy asiant archebu trydydd parti ac, am amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth, ni allwn ddarparu ar gyfer eich archeb, byddwn yn gweithio gyda’ch asiant archebu i ddarparu llety arall.

This website uses cookies to understand your use of our website and to give you a better experience. By using this website, you are agreeing to our use of cookies. To find out more about cookies and how to change your choices, please go to our Cookie Policy.